Unit 10 Probability 10.2 Homeworknow

Til að skoða innihald hverrar greinar þarf að smella á hana hér að neðan pdf útgáfa

1. gr. Nafn sjóðsins og heimili

1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður AFLs Starfsgreinafélags.

1.2 Sjúkrasjóður AFLs Starfsgreinafélags er stofnaður samkvæmt samningi AFLs Starfsgreinafélags og viðsemjenda félagsins.

1.3 Sjúkrasjóður AFLs Starfsgreinafélags er eign AFLs Starfsgreinafélags Heimili hans og varnarþing er í Fjarðabyggð.

2. gr. Verkefni sjóðsins

2.1 Verkefni sjóðsins er að veita sjóðfélögum Sjúkrasjóðs AFLs Starfsgreinafélags fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins sbr. greinar 9, 10 og 11 reglugerðar þessarar.

2.2 Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar.

2.3 Þrátt fyrir grein 2.2 er stjórn sjóðsins sett sú kvöð að sjá til þess að sjóðurinn geti greitt viðunandi dagpeninga í veikindum sjóðsfélaga enda sé það megintilgangur sjóðsins.

3. gr. Tekjur

3.1 Tekjur sjóðsins eru samkvæmt kjarasamningum AFLs Starfsgreinafélags við viðsemjendur sbr. 7. gr. laga nr. 19, 1. maí 1979, um samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

3.2. Vaxtatekjur og annar arður.

3.3 Gjafir, framlög og styrkir.

3.4 Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins kann að ákveða hverju sinni.

4. gr. Stjórn og rekstur

4.1 Stjórn AFLs Starfsgreinafélags fer með yfirstjórn sjóðsins og ber ábyrgð á öllum fjárreiðum hans. Stjórn AFLs Starfsgreinafélags skal skipa þrjá fullgilda félagsmenn til að fara með daglega stjórn sjóðsins.

4.2. Sú stjórn sem aðalstjórn AFLs Starfsgreinafélags skipar til að fara með daglega stjórn sjóðsins, kallast framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs AFLs Starfsgreinafélags. Framkvæmdastjórn sjóðsins tekur laun fyrir fundarsetu samkvæmt ákvörðun aðalstjórnar AFLs Starfsgreinafélags.

4.3 Verkefni framkvæmdarstjórnar sjóðsins er að vera þeim starfsmanni/mönnum AFLs Starfsgreinafélags er fara með daglega úthlutun úr sjóðnum, til ráðgjafar og úrskurða í vafaatriðum.

4.4 Framkvæmdastjórn skiptir með sér verkum. Einn stjórnarmanna skal vera formaður, annar ritari og þriðji meðstjórnandi. Tilkynna skal aðalstjórn AFLs Starfsgreinafélags um verkaskiptingu. Ritari framkvæmdastjórnar skal færa fundargerð, þar sem einungis er greint frá umsókn, svo og ákvörðun framkvæmdastjórnar. Með fundargerð skal fylgja skrifleg greinagerð starfsmanns AFLs Starfsgreinafélags fyrir því að úrskurðar framkvæmdastjórnar var óskað svo og rökstuðningi framkvæmdastjórnar fyrir úrskurði. Heimilt er framkvæmdastjórn að fara fram á að framkvæmdastjóri AFLs Starfsgreinafélags sitji fundi nefndarinnar. Formanni AFLs

Starfsgreinafélags er heimilt að sitja fundi framkvæmdarstjórnar ef hann óskar.

4.5 Formaður AFLs Starfsgreinafélags getur ekki átt sæti í framkvæmdastjórn sjóðsins en formaður, svo og framkvæmdastjóri AFLs Starfsgreinafélags, skulu fá allar fundargerðir framkvæmdastjórnar áður en greitt er úr sjóðnum samkvæmt ákvörðunum framkvæmdastjórnar.

Telji formaður AFLs Starfsgreinafélags ákvörðun framkvæmdastjórnar ekki standast reglugerð sjóðsins er honum heimilt að fresta greiðslum úr sjóðnum og skal hann þá boðað stjórnarfund AFLs Starfsgreinafélags innan 5 daga og fjalla um málið þar. Ákvörðun aðalstjórnar AFLs Starfsgreinafélags er endanleg og bindandi.

Sjóðfélögum sem telja á sér brotið í afgreiðslu framkvæmdastjórnar er og heimilt að skjóta þeim ágreiningi til aðalstjórnar AFLs Starfsgreinafélags. Um málsmeðferð fer að venjulegum stjórnsýslureglum eftir því sem við á og eru úrskurðir aðalstjórar endanlegir og bindandi.

4.6 Stjórnarmenn framkvæmdastjórnar svo og þeir starfsmenn AFLs Starfsgreinafélags sem koma að störfum fyrir sjóðinn skulu undirrita sérstaka trúnaðaryfirlýsingu um störf þeirra í þágu sjóðsins.

4.7 Framkvæmdastjórn sjóðsins felur einum starfsmanna AFLs Starfsgreinafélags að hafa yfirumsjón með umsóknum og úthlutunum úr sjóðnum.

4.8 Minnst 4 almanaksdögum fyrir reglulega úthlutun úr sjóðnum skal formaður halda fund um þær umsóknir sem starfsmaður AFLs Starfsgreinafélags telur að þurfi úrskurðar framkvæmdastjórnar. Fundinn skal boða með 2ja daga fyrirvara.

4.9 Fund framkvæmdastjórnar skal sá starfsmaður sem stjórnin hefur valið til að sjá um daglega úthlutun úr sjóðnum, jafnframt sitja, en án atkvæðisréttar.

4.10 Umsóknir sem starfsmaður sjóðsins telur þurfa úrskurðar framkvæmdastjórnar skal starfsmaður kynna og ástæður þess að starfsmaður telur vafa á réttmæti umsóknar. Framkvæmdastjórn úrskurðar þá um umsókn sjóðsfélaga og gætir þess í hvívetna að úthlutunin brjóti ekki í bága við reglugerð sjóðsins.

4.11 Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslulögum. Telji framkvæmdastjórn félagsleg rök fyrir styrkveitingu þrátt fyrir að heimildir í reglugerð sjúkrasjóðs skorti til styrkveitingar, skal í synjun til umsækjenda, bent á möguleika sjóðsfélaga til umsóknar í Líknarsjóð AFLs Starfsgreinafélags.

4.12 Fela skal aðalskrifstofu AFLs Starfsgreinafélags fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum.

4.13 Stjórn sjóðsins, að fengnu samþykki aðalfundar er heimilt að verja allt að 20% af tekjum sjóðsins til að standa straum af kostnaði við rekstur hans.

4.14 Meðferð allra mála sjúkrasjóð skal fara eftir almennum stjórnsýslureglum. Þannig skal öllum synjunum við umsóknum úr sjóðnum svarað skriflega.

4.15 Starfsmaður AFLs Starfsgreinafélags er annast daglegar úthlutanir úr sjóðnum skal reglulega, ekki sjaldnar en á 3ja mánaða fresti gera formanni framkvæmdastjórnar og formanni AFLs Starfsgreinafélags og framkvæmdastjóra grein fyrir úthlutunum síðastliðinna 3ja mánaða. Skal greinagerðin gera grein fyrir úthlutunum dagpeninga og styrkja og greina styrki í undirflokka.

5. gr. Reikningar og endurskoðun

5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund félagsins. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið.

5.2 Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

5.3. Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12. grein.

5.4. Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3 mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir miðstjórn ASÍ.

6.2 Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.

6.3 Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.3 og 12.4.

6.4 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

6.5 Ákvæði til bráðabirgða. Á meðan framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun og byggingu álvers við Reyðarfjörð stendur, er Sjúkrasjóði AFLs Starfsgreinafélags heimilt að fresta mati á framtíðarstöðu sjóðsins enda hefði slík úttekt lítið gildi með hliðsjón af fjölda erlendra sjóðsfélaga er hverfa af landi brott að framkvæmdum loknum. Ákvæði þetta fellur sjálfkrafa úr gildi árið 2010.

7. gr. Ávöxtun sjóðsins

Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:
Í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs, með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum, í bönkum eða sparisjóðum, í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins og á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11 gr. viðmunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41. gr. laga ASÍ.

8. gr. Ráðstöfun fjármuna

8.1 Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.

8.2 Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. 7. grein.

9. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði

9.1 Rétt til sjúkradagpeninga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.

9.2 Einungis þeir sem sannanlega er greitt af eða verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

9.3 Þeir sem greitt hefur verið af 1% iðgjald til sjóðsins í a.m.k. 10 vikur. Full réttindi ávinnast á 6 mánuðum en á því tímabili eykst réttur sjóðsfélaga hlutfallslega miðað við greiðslutímabil. Iðgjöld til sjóðsins vegna sjóðsfélaga þurfa að nema að lágmarki sömu upphæð og lágmarksfélagsgjald eins og það er ákveðið af aðalfundi félagsins hverju sinni,- til að fullur réttur myndist. Stjórn sjóðsins er heimilt að ákveða hlutfallslegar bætur til þeirra sem ekki hafa náð lágmarksiðgjaldi.

9.4. Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins öðlast hann fullan rétt eftir að hafa greitt til sjóðsins í einn mánuð, enda hafi hann fullan rétt í hinum fyrri sjóði þar til. Félagsmenn AFLs Starfsgreinafélags sem greiða félagsgjald, en greiða ekki til sjúkrasjóðsins, geta ekki öðlast rétt til greiðslna úr sjóðnum nema stéttarfélagið tryggi greiðslur til sjúkrasjóðsins með hluta innheimtra félagsgjalda.

9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

9.6. Réttur til sjúkradagpeninga sbr. gr. 12 helst óskertur í 4 vikur við starfslok og skerðist svo hlutfallslega í alls 6 mánuði frá starfslokum að telja. Miðað er við að sjóðsfélagi hafi ekki skyld réttindi hjá öðrum aðilum.

9.7. Njóti sjóðfélagi annarra greiðslna, s.s. launagreiðslna eða greiðslna frá öðrum sjúkrasjóðum, tryggingafélagi, Sjúkratryggingum Íslands, almannatryggingum eða öðrum aðilum, skulu sjúkradagpeningar vera mismunur þessara greiðslna og réttar til sjúkradagpeninga samkvæmt greinum 9.1.-9.5, sbr. nánar 12. grein.

9.8. Umsókn styrk/ sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóði skal skilað í því formi sem framkvæmdastjórn sjóðsins ákveður hverju sinni, auk þeirra gagna sem nauðsynleg eru til að staðhæfa rétt sjóðfélaga til greiðslna. Sjóðfélagi skal heimila trúnaðarlækni sjóðsins að sannreyna réttmæti framlagðra læknisvottorða ef þörf krefur. Sjóðfélagi skal heimila starfsmanni sjúkrasjóðs að afla gagna um tekjur hans, s.s. úr staðgreiðsluskrá ríkisskattstjóra og frá öðrum aðilum. Sjóðfélaga er skylt að greina frá öllum tekjum sínum, sbr. lið 9.7, jafnóðum.

9.9. Berist ekki fullnægjandi gögn og upplýsingar frá sjóðfélaga skal umsókn hans hafnað að svo stöddu. Sjóðfélagi sem gefur rangar eða villandi upplýsingar eða leynir upplýsingum, fyrirgerir rétti sínum til greiðslna úr sjúkrasjóði. Endurkrefja skal sjóðfélaga um allar greiðslur sem þannig eru fengnar, auk dráttarvaxta.

10. gr. Samskipti sjúkrasjóða

10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins stéttarfélags innan ASÍ, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.

10.2 Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

11. gr. Geymd réttindi

11.1 Við andlát sjóðfélaga, sem ekki er á vinnumarkaði er stjórn sjóðsins heimilt að greiða styrk vegna útfararkostnaðar. Skilyrði styrkveitingar er að hinn látni hafi verið sjóðfélagi síðustu 5 ár fyrir starfslok.

11.2 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á vinnumarkaði, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá

sem hverfa frá vinnu vegna barnsburðar, veikinda eða af heimilisástæðum.

11.3 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

12. gr. Dagpeningar

12.1 Dagpeningar greiðast í veikinda- og slysaforföllum í allt að 120 daga, virka jafnt sem helga, að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum launagreiðslum eða greiðslum frá öðrum sjúkrasjóðum, tryggingafélagi, Sjúkratryggingum Íslands, almannatryggingum eða öðrum aðilum, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.

12.2 Við langvarandi veikindi er stjórn sjóðsins heimilt að lengja greiðslutíma dagpeninga í allt að 120 dögum til viðbótar, ef hún telur brýna nauðsyn til vegna sérstakra ástæðna og fjárhagur sjóðsins leyfir. Taka skal tillit til hvort sjóðfélagi hefur atvinnutekjur, bætur frá almannatryggingum, bótarétt hjá tryggingafélagi, rétt til tímabundinna örorkugreiðslna frá lífeyrissjóði, eða nýtur annarra sjúkrabóta. Umsóknir um framlengingu sjúkradagpeninga skulu berast með minnst mánaðar fyrirvara og er heimilt að senda þær "ráðgefandi lækni sjóðsins" til umsagnar.

12.3 Dagpeninga í allt að 120 daga, virka jafnt sem helga, að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar. Ef vafi leikur á hvort barn þarfnist sérstakrar umönnunar, er heimilt að leita umsagnar "ráðgefandi læknis sjóðsins."

12.4 Heimilt er að greiða einstæðum foreldrum dagpeninga með hverju barni í allt að 12 virka daga, á 12 mánaða tímabili vegna veikinda þeirra. Réttur til greiðslu myndast, þegar greiðslutímabili atvinnurekenda lýkur og þegar veikindi barna hafa staðið í fjóra daga samfleytt. Þá skal greitt fyrir alla dagana.

12.5 Dagpeninga í allt að 120 daga, virka jafnt sem helga, vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.

12.6 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga samkv. reglum er stjórn sjóðsins setur. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri sem sannanlega voru á framfæri hins látna. Upphæð dánarbóta skal ákvörðuð af stjórn sjóðsins árlega en verður aldrei lægri en kr. 250.000,- miðað við launavísitölu 1. júní 2009.

12.7 Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1, 12.2, 12.3 og 12.4 til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.8 Dagpeningar skv. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 og 12.5 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 og 12.5 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði m.v. launavísitölu 1. júlí 2006.

12.9 Réttur skv. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 og 12.5 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og

greiðslur iðgjalda hefjast að nýju. Þó skal ekki greiða meira en 180 daga á hverju 12 mánaða tímabili sbr. þó gr. 12.2.

12.10 Sjálfstætt starfandi sjóðsfélagar öðlast ekki rétt til sjúkradagpeninga fyrr en að loknum þeim veikindarétti sem þeir hefðu aflað sér sem launamenn í sama starfi, þó ekki lengri tíma en 3 mánuði eftir að veikindi hefjast. Sama gildir um rétt til dagpeninga vegna veikinda barna – þar skapast rétturinn eftir dagafjölda sem almennir kjarasamningar veita rétt til hjá vinnuveitanda.

12.11 Við ráðstöfun fjármuna skv. 12. gr. skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á af-komu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

12.12 Hafna skal umsókn um dagpeninga skv. grein þessari vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

12.13 Sé sjóðfélagi aðeins óvinnufær að hluta er heimilt að greiða honum sjúkradagpeninga samhliða minnkuðu starfshlutfalli og lækkuðum launum. Skulu dagpeningar þá aldrei nema hærri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum, hlutfallslega m.v. það starfshlutfall sem sjóðfélaga vantar upp á að geta sinnt hefðbundnu starfshlutfalli sínu.

12.14 Stjórn sjóðsins er heimilt að stofna til annarra bótaflokka í formi líftrygginga/dánarbóta, slysatrygginga og annarra heilsufarstrygginga.

12.15 Stjórn sjóðsins skal endurgreiða læknisvottorð ef vottorðsins er krafist af hendi hennar til endurnýjunar eða áframhaldandi greiðslna úr sjóðnum.

12.16 Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða dagpeninga vegna áfengismeðferðar í allt að 49 daga, þó ekki oftar en einu sinni á hverju 3ja ára tímabili. Skilyrði fyrir greiðslu er að viðkomandi hafi lokið fullri meðferð. Skilyrði fyrir greiðslu er að viðkomandi sé fullgildur meðlimur sbr. gr. 9.3.

13. gr. Styrkir

13.1 Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félagsmönnum og börnum þeirra styrki til kaupa á glerjum í sjóngleraugu, allt að 50% af andvirði glerja. Þó ekki oftar en einu sinni á hverju 2ja ára tímabili.

13.2 Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til laser-augnaðgerða.

13.3 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga vegna líkamsræktar.

13.4 Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða úr sjóðnum hluta kostnaðar allt að 50% vegna sjúkraþjálfunar og sjúkranudds. Til verður að koma tilvísun frá lækni, sjúkranuddarinn skal vera löggiltur og sjúkraþjálfarinn viðurkenndur af tryggingastofnun. Greiðsla þessi er heimil vegna allt að 24 tíma á 12 mánaða tímabili.

Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða úr sjóðnum hluta kostnaðar allt að 50% vegna óhefðbundinna meðferðarúrræða og/eða sjúkraþjálfunar og sjúkranudds, án viðurkenningar TR enda sé tilvísun frá lækni til viðkomandi meðferðar og meðferðaraðila.

13.5 Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til glasa-/smásjárfrjóvgunar og ættleiðingar. Skilyrði styrkveitingar er að viðkomandi hafi verið sjóðfélagi a.m.k. 12 mánuði samfellt. Styrkveitingin skal þó aldrei nema meira en 50% af kostnaði. Heimilt er að greiða sjóðfélaga, sem ekki heldur launum, dagpeninga þá daga sem þeir eru frá vinnu vegna meðferðar.

13.6 Stjórn sjóðsins er heimilt að endurgreiða félagsmönnum skoðunargjald vegna krabbameinsskoðunar. Þó ekki oftar en einu sinni á ári.

13.7 Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félagsmönnum styrk til kaupa á heyrnartækjum. Þó ekki oftar en á 3ja ára fresti. Styrkveitingin skal aldrei nema meira en 50% af kostnaði.

13.8 Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða ferðakostnað vegna veikinda félagsmanna eða barna þeirra, þegar almannatryggingar greiða ekki, sem hér segir: Vegna ferða út fyrir byggðarlagið samkvæmt vottorði læknis um að ferðin sé nauðsynleg, skal greiða sem svarar flugfargjaldi og/eða km. gjaldi samkvæmt reglum Sjúkratryggingar Íslands.

Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um greiðslu ferðakostnaðar og rétt til þeirra.

13.9 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingar-styrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar.

13.10 Stjórn sjóðsins setur reglur um upphæð styrkja sbr. 13. grein og kynnir félagsmönnum. Stjórn er heimilt að afnema styrki tímabundið krefjist fjárhagsafkoma sjóðsins þess.

13.11 Við ráð-stöfun fjármuna skv. 13. gr. skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á af-komu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

14.gr. Lausn frá greiðsluskyldu

Ef farsóttir geisa getur stjórn sjóðsins leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur stjórn sjóðsins ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

15. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

15.1 Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

15.2. Sjúkradagpeningar og styrkir eru greiddir út mánaðarlega á fyrsta virka degi hvers mánaðar en síðasta bankadag fyrir mánaðarmót, beri fyrsta dag mánaðar upp á frídag.

15.3 Ákvæði til bráðabirgða – á fyrstu 6 starfsmánuðum sjóðsins er starfsmanni sjóðsins heimilt að greiða sjóðsfélögum 40% af áætlaðri greiðslu um miðjan mánuð, enda liggi fullgerð umsókn fyrir og öll nauðsynleg gögn. Þessu ákvæði er ætlað að létta sjóðsfélögum breytingu en sjóðir félaganna sem mynda AFL - Starfsgreinafélag hafa greitt út hálfsmánaðarlega.

15.4 Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim skal fylgja nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna. Heimilt er sjóðnum að afla upplýsinga frá öðrum sjúkrasjóðum, lífeyrissjóðum, Tryggingastofnun ríkisins og öðrum aðilum sem ástæða þykir til.

15.5 Stjórn sjóðsins er heimilt að ráða sjóðnum til aðstoðar "ráðgefandi lækni" eða gera samning við læknamiðstöð um slíka þjónustu. Telji stjórn sjóðsins ástæða til skal leitað álits "ráðgefandi læknis sjóðsins" á réttmæti sjúkradagpeningagreiðslna og hefur hann þá rétt til að kynna sér læknisvottorð og tengd gögn sbr. reglur Læknafélags Íslands um trúnaðarlækna. "Ráðgefandi læknir sjóðsins" gefur síðan sjóðsstjórn álit sitt á réttmæti umsóknar.

Ennfremur ber stjórn sjóðsins að leita álits "ráðgefandi læknis sjóðsins" á styrkveitingum almennt og bera undir viðkomandi tillögur til breytinga á styrkveitingum. Álit "ráðgefandi læknis" skal fyrst og fremst fjalla um heilsufarslega kosti styrkveitinga og kosti þeirra til fyrirbyggjandi heilsueflingar.

16. gr. Fyrning bótaréttar

Réttur til bóta eða styrkja úr sjúkrasjóði skv. reglugerð þessari fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnast. Fyrning bótaréttar miðast við að bótaréttur hafi skapast á meðan greitt var fyrir viðkomandi sjóðsfélaga til sjóðsins.

17. gr. Endurgreiðsla iðgjalda

Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

18. gr. Upplýsingaskylda

Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins, til dæmis með útgáfu bæklinga eða dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.

19. gr. Breytingar á reglugerðinni

19.1 Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi félagsins og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.

19.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi

20. gr. Gildistaka

Reglugerð þessi tekur gildi 12.5.2013


Do you need help with with essay, research paper, homework or even dissertation?

Visit our website - https://goo.gl/HKbmHS (assignmenthelp24.com)

=================>>>CLICK HERE<<<=================
=================>>>CLICK HERE<<<=================
=================>>>CLICK HERE<<<=================


goo.gl
goo.gl


=================>>>GET ASSIGNMENT HELP<<<=================
=================>>>GET ASSIGNMENT HELP<<<=================
=================>>>GET ASSIGNMENT HELP<<<=================
arithmetic and geometric sequences practice homework assignments
extended essay abstract guidelines in apa
wyden committee assignments congress
kimberley chambers bibliography website
financial research paper ideas college
math homework website
bradley byrne committee assignments in congress
recording sheet for informational essay for third grade
j essaie et j'essaye de
mla format frankenstein essay outline
homework every day the song
ncssm application essay tips
why do you want to be a teacher free essay papers
ang karanasang hindi ko malilimutan essay about myself
morbid obesity case study
how to write a career change cover letter examples
essay about fiesta in the philippines
5 paragraph essay prompts for 5th grade ohio
the app mobile case study book ebook
university of glasgow study abroad application essay
food nutrition and health essay students
how to write a research paper first draft
radiography annotated bibliography
write a cause and effect essay discussing a historical event
social 30 source analysis essay
democracy essay pdf
chinese Affordable Research Paper Writer cinderella theme essay
oop programming assignments java
mla essay format endnotes
essay about education system in egypt
450 word english essay writing
revisiting the past an essay on agroforestry definition of irony
writing a conclusion paragraph for the 5 paragraph essay
structure of an action research dissertation sample
sample cover letter for home care worker
communication skills in workplace essay
raid on dieppe essay scholarships
zaid ali what brown parents hate homework
a rebel without a cause essay samples
dirk wandke dissertation abstracts
pulphead essays downloads
when jesus came the corn mothers went away essay scholarships
ideal doctor essay
mount etna case study 2013 movies
denis diderot was famous for collecting essays for what book
fst 1 assignment 2012 13 playoff
les enigmes du moi dissertation
politics personal statement student room decorating
caste discrimination essays
case study getty images
g banded metaphase analysis essay
essay about action potential video
ideas about persuasive essay
marcuse negations essays in critical theory perspective
gerechtigkeit philosophie essay contest
ms Affordable Research Paper Writer 09 solved assignment 2013 gmc
global warming essays english
essay on literature and globalisation
elementary differential geometry o'neill homework online
reducing air pollution essay
vincent ressayre
fortran allocable array assignment Affordable Research Paper Writer operator
essay on diwali for kids in english
evidence based decision-making essay example
case study related to consumer protection act 1986 wikipedia
bcsl 21 solved assignment 2014 nfl
view your reference ucas personal statement
kobe earthquake case study 2011 ram
newton's scooters writing assignment
anc 1 assignment 2014-15 in Affordable Research Paper Writer hindi
bibliography online source no author apa
higher history liberal reforms essay plan
example thesis statement for middle school students
the watsons go to birmingham book talk assignment
ap english essay prompt 2014
paul mitchell the school experience essays
english patient essay topics
how can we make our roads safer essay outline
prison topics for essays
ogburn school assignment mod
eagle scout essay application
essay on improving yourself at work
good food vs bad food essay samples
mla format essay footnotes
good Affordable Research Paper Writer essay ideas for apollo's outcasts
free easy essays for kids
ideals of democracy essay
american government topics for essays for grade
dessay tornami a vagheggiar translation
cheng prusoff assumptions and critical thinking
myanmar culture essay paper
cancer classification thesis statement
good essay story spm resorts
representation in the media essay ideas
programming assignment help sydney
Affordable Research Paper Writer tagline self description essay
jenny zhang essay writer
le gouvernement d'entreprise dissertation writing
homework 2010 trailer movie
critical thinking assessment 3
research essay mla style
marriage convenience essay
john robert fowles essay writing
samajik samrasta essay writer
lyx bibliography style urlaubspiraten
alexander great research papers
conch republic electronics 74 000 essay
free argumentative essay on sex education in schools
sample essay about night
photo essay lesson plans elementary
mafoi pandiarajan mla bibliography
essay on my dream pc build
third person essay help
city life argumentative essay outline
term paper research design
how to write a rhetorical analysis essay on a song
impact of human on environment essay topic
syrian refugee photo essay 2015
conflict analysis essay examples
peer pressure essay titles capitalization
egll ils frequency assignment
fragile x syndrome research paper
kclibrary nhmccd mla style bibliography
technology in frankenstein essay
isaiah berlin four essays
is technology killing our friendships argument essay outline
dissertations and theses full text proquestk12
ucas personal statement petroleum engineering
kurogane fai essay
essays about seasons
my first trip abroad essay format
erweiterte epk beispiel essay
most outstanding student essay contest
my favourite teacher descriptive essay
22 essays on the african-american experience during the great depression
winners and losers of globalisation essay
world class standard school research papers
muhs nashik dissertation submission 2013 nissan
acids bases and buffers assessed homework
free ged essay topics 2014
a room with a view lucy honeychurch essay
5 paragraph satire essay on drugs
unit 10 probability 10.2 homework online
assignment arena
why do we need to study english language essay format
interfering with nature essay contest
science essay awards competition
excel assignment grading rubric
eng 101 1st assignment fall 2012 piccione
which of the following elements is most important when writing a persuasive essay

Categories: 1

0 Replies to “Unit 10 Probability 10.2 Homeworknow”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *